Investeringsbidrag och avdrag

Investeringsbidrag

Regeringen gick i september ut med uppgiften att man i perioden 2016 - 2019 stoppar in ytterligare 1,4 miljarder kr i investeringsbidrag för att stödja uttvecklingen av solcellsanläggningar och förnyelsebar energi! Hur dessa pengar skall fördelas mellan de olika länstyrelserna och villka procentsatser som kommer att gälla framöver vet vi inte ännu inte. Vad vi vet är att det nu kommer att finnas en rejäl pott som fler kan ta del av och att det tillsvidare är följande som gäller:

Investeringsstöd till solceller kan ges enligt Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Den gäller från och med 1 februari 2013 till och med 31 december 2016.

  • 20% för privatpersoner och 30% för företag ges i investeringsstöd.
  • De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 46 250 kr/kW, inklusive moms.
  • Högst 1,2 miljoner kronor lämnas i stöd per system.
  • Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.
  • Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016

Här hittar du blanketten för investeringsstöd hos Energimyndigheten: Stöd till Solceller

Skattereduktion

Den 1 januari 2015 infördes en skattereduktion för el som matas in till nätet. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och regleras för 2015 i den inkomstdeklaration vi kommer att göra 2016.

Rätt till skattereduktion har den som framställer förnybar el, i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Rätten gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon samt svenska handelsbolag.

Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Solpaneler

Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

Skatteverket anger också att ”Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.”

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Skattereduktionen för husarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Mer info finns i Skatteverkets broschyr ”Skattereduktion för husarbete”.

Vid en jämförelse gjord mellan fem olika företag i september 2013 angavs möjligt ROT-avdrag till motvarande 1 250 – 4 000 kr/kW för system som var 1,5-6 kW stora.

ROT-arbete

Skattereduktion med halva arbetskostnaden för så kallat ROT-arbete är kopplat till husarbete och är inte specifikt kopplat till solceller. Har man ett hus som är äldre än fem år och man inte har fått investeringsstöd kan ROT-avdrag utnyttjas för arbetskostnaden för en installation av solceller. Skatteverket skriver under exempel på ROT-arbete: